Kalite Politikası


1) Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.’nin yaptığı işlerdeki kalitesi, vizyonunda tanımlanan yapı ve düzeye minimum maliyetlerle ve en kısa sürede ulaşacak ve öngörülen karlılık düzeyinin gerçekleşmesine yardımcı olacak şekilde yönetilir.

2) Şirketimizin iş alanındaki tüm faaliyetlerinde hem ürün hem de ilişkilerde koşulsuz müşteri tatmininin; tekrar birlikte iş yapmayı kendiliğinden isteyecekleri düzeyde sağlamasına özen gösterilir. Müşterilerin ve pazarın potansiyel beklentileri sürekli izlenir, irdelenir ve değerlendirilerek şirketin iş stratejileri doğrultusunda beklentilerin karşılıkları geliştirilir.

3) EYS el kitabında tariflenen Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ana faaliyet süreçleri sürekli izlenerek md.1’deki temel politikayı gerçekleştirmek yolunda şirketimizde uygulanan süreçlerin yetkinliği ile bu amaçla kullanılan kaynaklara yönelik verimliliği sürekli olarak ölçümlenir, değerlendirilir ve geliştirilir.

4) Kalite iyileştirme hedefleri her zaman şirketin stratejileri ve iş planı ile koordineli bir biçimde belirlenerek şirketin sektör içinde daha iyi bir konuma gelmesi için bir araç olarak kullanılır. Bu amaçla Kalite Politikası her yıl gözden geçirilir.

5) Kalite bilinci ve müşteri istekleri, şirketlerin tüm örgütsel düzeylerinde öncelikli çalışma ve değerlendirme referansıdır. Şirket çalışanlarının performans değerlendirmesinde temel unsur da kalite hedefleridir.

6) Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) ve üretimin temel unsuru şirket çalışanlarıdır. Bu bakımdan insan kaynaklarının, kalite hedeflerini karşılayacak şekilde nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi, personele yüksek verimle çalışabilecekleri, yaratıcılıkları ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, eğitim ve kariyer planlamalarının yapılmasına olanak veren bir ortam sağlanır.

7) Üretim sürecinde etkinlik ve verimliliğin devamlı gelişmesi için malzeme ve işgücü tedarikçileri ile ortak hedeflere yönelik, karşılıklı fayda üreten sürekli ilişkiler geliştirilir. Bu bağlamda tedarikçilerin performans değerlendirilmesinde KYS’ye uyum temel kriterlerden biridir.

8) Tersane üst yönetimi, bu ilkelerin uygulanmasının birinci derece sahibi, sorumlusu ve uygulama modelidir.

 

Çevre Politikası

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirket Yönetimi, çevre konularında gerekenleri bir plan doğrultusunda yapmanın ve bu planların uygulanmasının Şirket Yönetiminin başlıca görevlerinden olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.

Bu amaçla yürütülecek olan çevre Faaliyetleri Sedef Gemi’nin sahibi bulunduğu ya da tarafı olduğu projelerin tamamını kapsar.

Çevre emniyetine gereken özeni göstermek, bir işveren olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Sedef Gemi’nin görevidir.

Bu doğrultuda ‘’Çevre Yönetim Sistemi’’ uygulanarak sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.

Bu amaçla:

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulup, uluslararası tavsiyeler azami seviyede dikkate alınarak hareket edilir.

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak, kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.

Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanır.

Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.

Resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.

Şirket kazalar gerçekleştikten ya da tehlikeler yaşandıktan sonra ‘’Reaktif’’ yaklaşım göstererek değil, öngörü sistemi ile önceden tedbir alarak ‘’Proaktif’’ yaklaşımla çevre kazalarını ve çevreye verilebilecek zararları önlemek ve tehlikeleri tamamen bertaraf etmek istemektedir.

Şirketin hedefleri ise sıfır hata ve sıfır kaza olup adının hiçbir şekilde olumsuz ve istenmeyen bir olayla anılmasının önüne geçmek, tabiatı, bulunduğu çevresini ve çalışanlarını koruyan ve gözeten olarak anılmaktır.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların mevcut durumlarını, ilgili tarafların bu varlıklardan beklentilerini ve bu beklentileri karşılama performansında ortaya çıkan risklerini belirlemek, bu risklere yönelik uygun kontrolleri tasarlamak ve uygulamak.

Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için kullanılacak yöntemleri belirlemek.

Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, büyünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik çerçeveyi tanımlamak.

Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.

Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

İş / hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak.

Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına etkin ve hızlı müdahale edebilecek ve olayların etkilerini minimize edecek yenkinliğe sahip olmayı temin etmek.

Kurum itibarını geliştirmek; kurumu, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumak.

Çalışanların bilgi güvenliğini farkındalığını geliştirmek.

TSE 27001 Bilgi Güvenliği standardına uygun olarak bilgi yönetimi sağlamak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sağlıklı bir çalışma ortamının tesisi, ancak kaza ve hastalık yaratabilecek tehlikeli durum ve davranışların ve olumsuz çevre koşullarının ortadan kaldırılması, meydan verilmemesi ile sağlanabilir.

‘’ÖNCE İŞ EMNİYETİ‘’ ilkesine uymayı prensip edinen şirketimiz meslek hastalıkları ve iş kazalarının sıfırlanması için her türlü tedbiri almayı taahhüt eder.

Hiçbir iş, insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

Şirket yönetimimiz her bir çalışanın sağlık ve güvenliğini emniyete alma, devamlılığını sağlamak, daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak için gemi inşa yöntem ve prensiplerinin geliştirilmesi amacı ile sürekli araştırma ve geliştirme yapmayı taahhüt eder.

Amir pozisyonundaki herkes iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini önce kendisi benimseyecek, bunlara inanacak ve önemini idrak edecek, sonra kendi emri altında çalışanlara bu hükümleri uygulamak ve uygulatmak zorunluluğunun yasa gereği olduğu bilinciyle tüm yasal gerekliliklere uymayı ve her bir çalışanın uymasını sağlamayı taahhüt eder.

Her bir çalışan bu konudaki hükümlere uyulmasından kendi en yakın amirine karşı doğrudan doğruya sorumludur.

Bu sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla şirket yönetimi tarafından, yazılı olarak hazırlanmış ve herkese duyurulmuş bulunan iş sağlığı ve güvenliği plan ve programı her kısım amiri tarafından aynen uygulanacaktır.

Sedef Shipyard size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için : Çerez Politikası