Politikalar


Kalite Yönetim Sistemi Politikası

 • Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.’nin yaptığı işlerdeki kalitesi; vizyonunda tanımlanan yapı ve düzeye minimum maliyetlerle, en kısa sürede ulaşacak ve öngörülen karlılık düzeyinin gerçekleşmesine yardımcı olacak şekilde yönetilir.
 • Şirketimizin iş alanındaki tüm faaliyetlerinde hem ürün hem de ilişkilerde koşulsuz müşteri tatmininin; tekrar birlikte iş yapmayı kendiliğinden isteyecekleri düzeyde sağlamasına özen gösterilir. Müşterilerin ve pazarın potansiyel beklentileri sürekli izlenir, irdelenir ve değerlendirilerek şirketin iş stratejileri doğrultusunda beklentilerin karşılıkları geliştirilir.
 • Entegre Yönetim Sistemleri (EYS) el kitabında tariflenen Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ana faaliyet süreçleri sürekli izlenerek md.1’deki temel politikayı gerçekleştirmek yolunda şirketimizde uygulanan süreçlerin yetkinliği ile bu amaçla kullanılan kaynaklara yönelik verimliliği sürekli olarak ölçümlenir, değerlendirilir ve geliştirilir.
 • Kalite iyileştirme hedefleri her zaman şirketin stratejileri ve iş planı ile koordineli bir biçimde belirlenerek şirketin sektör içinde daha iyi bir konuma gelmesi için bir araç olarak kullanılır. Bu amaçla Kalite Politikası her yıl gözden geçirilir.
 • Kalite bilinci ve müşteri istekleri, şirketlerin tüm örgütsel düzeylerinde öncelikli çalışma ve değerlendirme referansıdır. Şirket çalışanlarının performans değerlendirmesinde temel unsur da kalite hedefleridir.
 • Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) ve üretimin temel unsuru şirket çalışanlarıdır. Bu bakımdan insan kaynaklarının, kalite hedeflerini karşılayacak şekilde nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi, personele yüksek verimle çalışabilecekleri, yaratıcılıkları ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, eğitim ve kariyer planlamalarının yapılmasına olanak veren bir ortam sağlanır.
 • Üretim sürecinde etkinlik ve verimliliğin devamlı gelişmesi için malzeme ve işgücü tedarikçileri ile ortak hedeflere yönelik, karşılıklı fayda üreten sürekli ilişkiler geliştirilir. Bu bağlamda tedarikçilerin performans değerlendirilmesinde KYS’ye uyum temel kriterlerden biridir.
 • Tersane üst yönetimi, bu ilkelerin uygulanmasının birinci derece sahibi, sorumlusu ve uygulama modelidir.

 

Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirket yönetimi, çevre konularında gerekenleri bir plan doğrultusunda yapmanın ve bu planları uygulanmanın başlıca görevlerinden biri olduğu bilinciyle hareket etmektedir.

Bu amaçla yürütülecek çevre faaliyetleri Sedef Gemi’nin sahibi bulunduğu ya da tarafı olduğu projelerin tamamını kapsar.

Çevre emniyetine gereken özeni göstermek, bir işveren olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Sedef Gemi’nin görevidir.

Bu doğrultuda ‘’Çevre Yönetim Sistemi’’ uygulanarak sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.

Bu amaçla:

Çevre ile ilgili yerel, ulusal tüm kanun ve yönetmeliklere uyulup, uluslararası tavsiyeler azami seviyede dikkate alınarak hareket edilir.

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak oluşabilecek kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.

Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları ile ilgili kaynakları azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanır.

Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıkları azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışılır.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.

Resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.

Şirketimizde kazalar gerçekleştikten ya da tehlikeler yaşandıktan sonra ‘’Reaktif’’ yaklaşım göstermek değil, öngörü sistemi ile önceden tedbir alarak ‘’Proaktif’’ yaklaşımla çevre kazalarını ve çevreye verilebilecek zararları önlemek, tehlikeleri tamamen bertaraf etmek amaçlanır.

Öncelikli hedefimiz sıfır hata ve sıfır kaza, adımızın olumsuz veya istenmeyen bir olayla anılmasının önüne geçmek, tabiatı, bulunduğu çevreyi ve çalışanlarını koruyan, gözeten bir marka olmaktır.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Sedef Gemi İnşaatı A.Ş’de kullanılan süreçlerin ve işlenen bilgilerin altyapısını sağlayan BGYS kapsamı dâhilindeki birimlerde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı, uygulamayı, etkinliğini gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, bilgi güvenliği yönetim sistemi amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt etmiştir.

Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarının sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem şirketin hem de paydaşlarının önemli zararlar görebileceğinin bilincindedir.

Bu kapsamda Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.,

 • Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, uygulamak, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirlemek; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçirmek,
 • Bilgi güvenliğiyle ilgili tüm yasal mevzuata ve sözleşmelere uyum sağlamak,
 • Bilginin ve bilgi varlıklarının korunması amacıyla, belirli zaman aralıklarında riskleri belirlemek ve gereken aksiyonları alarak riskleri yönetmek,
 • Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında faaliyetlerinin ve paydaşlarına olan sorumluluklarının kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlamak ve bu planları test etmek,
 • Bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmamasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğu bilinci ile başta çalışanları ve kritik tüm diğer paydaşlarının da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttıracak eğitimler düzenlemek ve sonuçlarının takibini yapmak ile yükümlüdür.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş. Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz doğrultusunda;

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için, SEDEF Gemi İnşaatı A.Ş. şirketinin varlık amacını sürdürmek adına yürüttüğü tüm çalışmalarında Güvenli ve Sağlıklı çalışma koşullarının sağlamasını,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlayacak koşulların sürekliliğinin sağlanmasını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri oluşturarak, sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışmaların yapılmasını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi adına bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğun sağlamasını,
 • Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile işyerimiz ve faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve bu konuda çalışanlarımızın görüşlerine önem verilmesini,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek, çalışanlarımızın sağlıklarını korumak ve faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemlerin geliştirilmesini,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin, İSG Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetlerimize katılımının sağlanacağını ve gerekli tüm hususlarda kendilerine danışılacağı sistemlerinin sürekliliğinin sağlanmasını,

Taahhüt ederiz.

“ Hiçbir iş, insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir. ”

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikası 

SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş. Misyon, Vizyon, Değerlerimiz ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi doğrultusunda;

 • Geliştirdiği yeni iş modelleri sayesinde hizmette farklılık yaratarak her zaman pazarı yönlendiren konumda olmayı, bu farklılığını kurmuş olduğu Yönetim Sistemine Entegre etmeyi,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ulusal / uluslararası mevzuatlara ve standartlara uyarak, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamayı, Şirket politikaları ile yasal uygulamalar çerçevesinde; müşterilerine çözümler sunmaya, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya ve müşteri haklarını her koşulda korumaya özen göstermeyi,
 • Tüm paydaşlarımızdan gelen ve kabul edilen şikayetleri önceliklendirerek en kısa sürede ve en etkili şekilde çözümleyip, şikayet yönetim sürecinin memnuniyetini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Müşteri beklentilerini karşılarken, deneyimlerimizi süreçlere aktarır ve paydaşlarımızın, çalışanlarımızın katılımını sağlayarak ilerlemeyi,
 • Her şikayette tarafsız, şeffaf, objektif, gizlilik, hesap verebilir ve erişilebilir olmayı, şikayet çözümü ile ilgili şikayetçiden maddi bir bedel talep etmeyeceğimizi ve şikayetleri zamanında çözeceğimizi,
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,

  Taahhüt ederiz.

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Tüm süreçlerde enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.

Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için;

 • Enerji amaçları ve hedeflerine ulaşmak için bilgilerin ve gerekli kaynakların kullanılabilirliğinin sağlanacağını,
 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartlar takip edilerek, gerekli aksiyonların hızlı bir şekilde alınacağını,
 • Çalışanlarımızda verimlilik bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak, kayıp ve kaçakların azaltılarak, enerji verimliliğinin sağlanacağını,
 • Enerji performansını etkileyebilecek enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli desteğin verileceğini,
 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tersane içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesini destekleyeceğini,

Taahhüt ederiz.

Sedef Shipyard size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Detaylı bilgi için : Çerez Politikası